English private tutor for kids age 4-18 (First lesson FREE)

Help your child learn and use English with private lessons from a native English speaker.

Giúp con bạn học và sử dụng tiếng Anh với các bài học riêng từ người Anh bản ngữ.

I am an 🇺🇸American teacher living and working in Saigon, Vietnam. I teach kids English at VUS (Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS) and I am also a private tutor for kids.

Tôi là giáo viên người Mỹ sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Tôi dạy tiếng Anh cho trẻ em tại VUS (Anh Văn Hội Việt Mỹ), tôi cũng là gia sư riêng cho trẻ em.

Contact me. Liên hệ tôi.

Photo from a one-on-one online lesson with a Chinese student.

Price Giá

💵Costs: I charge 500,000đ per one-hour lesson. The first lesson is free, so can decide if I’m the right teacher for you! Special discounted rates are available for parents who pre-pay for multiple lessons.

Chi phí: Tôi tính phí 500.000đ mỗi giờ học. Bài học đầu tiên miễn phí, vì thế có thể giúp bạn quyết định xem tôi có phải là giáo viên phù hợp không! Mức chiết khấu đặc biệt sẽ có dành cho phụ huynh trả trước cho nhiều buổi học.

📌Locations: I am happy to teach your student in your home or a public space like a coffee shop. Parents are welcome to stay during the lesson if they want but should give the student space and not help their student with the answers.

I live in District Phu Nhuan in HCMC and am available to teach in the following districts: Phu Nhuan, Tan Binh, Binh Tan, District 3, District 10, and District 1. For other districts, we will agree upon a fair transportation compensation rate. 

Địa điểm: Tôi rất vui khi dạy học sinh tại nhà của bạn hoặc một không gian công cộng như quán cà phê. Phụ huynh có thể ở lại trong giờ học nếu muốn nhưng nên cho học sinh không gian và không giúp học sinh trả lời.

Tôi ở quận Phú Nhuận, TP HCM và sẵn sàng dạy ở các quận sau: Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân, Quận 3, Quận 10 và Quận 1. Đối với các quận khác, chúng ta sẽ thỏa thuận về chi phí di chuyển một cách công bằng.


A short video featuring some of my props and how I use them for young beginner English learners.

Lesson content Nội dung bài học

👩🏻‍🏫Ms. Carly’s teaching style: My biggest goal as a tutor is to get your student using English to communicate in real-life. Whether or not your student is learning English in a classroom, talking one-on-one with native English speakers is important to build confidence.

I have lots of fun props to help keep young learners engaged and interested: whiteboards/markers, flashcards, prizes, stickers, and more. I also have a tablet and laptop computer available so we can do interactive activities and online English games together.

We can focus on conversational or academic English, depending on what your student needs.

I am a fun, friendly teacher, but all the games and activities we do have one goal: building your student’s English skills. I want to help your student learn quickly and retain new information so they can use it in the future.

Phong cách dậy của Cô Carly: Mục tiêu lá»›n nhất của tôi khi làm gia sÆ° là giúp học sinh của bạn sá»­ dụng tiếng Anh để giao tiếp ngoài cuá»™c sống. Cho dù học sinh của bạn có học tiếng Anh ở trường hay không, việc nói chuyện vá»›i người Anh bản địa rất quan trọng để xây dá»±ng sá»± tá»± tin.

Tôi có rất nhiều đạo cụ thú vị để giúp cho những người học trẻ tham gia cùng và hứng thú: bảng trắng/bút đánh dấu, thẻ ghi chú, giải thưởng, nhãn dán, v.v. Tôi cũng có sẵn máy tính bảng và máy tính xách tay để chúng tôi có thể thực hiện các hoạt động tương tác và các trò chơi tiếng Anh trực tuyến cùng nhau.

Chúng ta có thể tập trung vào tiếng Anh giao tiếp hoặc học thuật, tùy vào nhu cầu học sinh của bạn.

Tôi là một giáo viên thân thiện, nhưng những bài học của tôi còn mang lại nhiều hơn niềm vui và trò chơi. Tất cả các hoạt động chúng ta thực hiện đều có một mục tiêu: xây dựng các kỹ năng tiếng Anh cho học sinh của bạn. Tôi muốn giúp học sinh của bạn học nhanh và lưu giữ lại thông tin mới để các em có thể sử dụng trong tương lai.

📚Curriculum: I have experience teaching the following English textbooks taught at many language centers: Safari 1-3, Everybody Up Starter, Everybody Up 1-6, Motivate 2, Motivate 3. Depending on your student’s needs, we can study the content (for students who are falling behind in class) or we can build on the content (for students who are excelling and need an extra challenge.) However, no book is required for me to teach your student.

Hồ sơ: Tôi có kinh nghiệm giảng dạy các giáo trình tiếng Anh sau đây được dạy tại nhiều trung tâm ngôn ngữ: Safari 1-3, Everybody Up Starter, Everybody Up 1-6, Motivate 2, Motivate 3. Tùy thuộc vào nhu cầu của học sinh, chúng ta có thể nghiên cứu nội dung (dành cho học sinh tụt lại phía sau trong lớp) hoặc chúng ta có thể xây dựng nội dung (dánh cho học sinh xuất sắc và cần thêm thử thách.) Tuy nhiên, tôi không yêu cầu một giáo trình cụ thể nào để dạy học sinh của mình.


🇻🇳Ms. Carly’s Vietnamese language background: I speak some basic Vietnamese. I know my numbers, colors, food words, transportation words, months, days of the week, and basic introductory questions. For many beginning students, these are the exact phrases they are learning in English, so I can check their understanding. However, we will be using English to learn English 95% of the time. I know how to grade my language so that students understand so that students do not feel overwhelmed. 

Nền tảng tiếng Việt của Cô Carly: Tôi nói được má»™t ít tiếng Việt cÆ¡ bản. Tôi biết số, màu sắc, các từ thá»±c phẩm, Ä‘i lại, tháng, ngày trong tuần và các câu hỏi giá»›i thiệu cÆ¡ bản. Đối vá»›i nhiều học sinh má»›i bắt đầu, đây là cÅ©ng chính là những cụm từ các em Ä‘ang học bằng tiếng Anh, vì vậy tôi có thể kiểm tra sá»± việc hiểu bài của các em. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sá»­ dụng tiếng Anh để học tiếng Anh 95%. Tôi biết cách Ä‘Æ¡n giản hóa ngôn ngữ của mình để học sinh có thể hiểu và không cảm thấy quá tải.

I have two BAs from the University of Iowa, a major American university that is famous for its English writing programs.

Qualifications Trình độ chuyên môn

I am a native speaker who was born and raised in America. I have two BA degrees from the University of Iowa: Journalism & Mass Communication and Art & Art History.

To view my degree/certificate verifications, university transcript, passport, Vietnamese background check, or other documents, please contact me.

Tôi là người bản địa sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tôi có hai bằng cử nhân của Đại học Iowa: Báo chí & Truyền thông Đại chúng và Lịch sử Nghệ thuật & Nghệ thuật.

Để xem xác minh bằng cấp/chứng chỉ, bảng điểm đại học, hộ chiếu, kiểm tra lý lịch tiếng Việt hoặc các tài liệu khác, vui lòng liên hệ với tôi.

Contact Liên hệ

Let’s schedule a free one-hour lesson.

📱Phone: 035 3824093
✉️Email: carly@carlymatthew.com